Magyarország Nemzeti Atlasza

1. Állam és nemzet
4. Gazdaság

Magyarország Nemzeti Atlasza - Előzmények


Papp-Váry Árpád (szerkesztőbizottsági elnök) 1999. Magyarország atlasza. Cartographia, Budapest.

A korábbi egykötetes nemzeti atlaszokhoz képest kezelhetőbb méretű, 23,3 x 32,9 cm-es lapokat tartalmazó atlasz az 1989 utáni alapvető társadalmi-gazdasági változásokat kívánta bemutatni, főként a felsőoktatás résztvevői számára. A 132 számozott oldal közül 106,5 tartalmazott térképeket, 24,5 névmutatót és közigazgatási településlistát. A funkcióváltás és a piac megcélzott rétegének igényei miatt a térképes oldalak szerkezete az MNA 1989-es kiadásához képest jelentősen megváltozott, kiegyensúlyozottabbá vált, a korábban uralkodó gazdasági témakör aránya 49%-ról 23%-ra csökkent, a bevezető általános földrajzi és politikai-közigazgatási térképeké viszont 10%-ról 26%-ra nőtt. A legtöbb térkép méretaránya 1:2,5 millió. Jelentős szemléletbeli váltást tükröz, hogy a térképek közül már 21 (közülük 16 természetföldrajzi jellegű) ábrázolta tágabb hazánkat, a Kárpát-medencét, míg 1989-ben csupán három.

Tartalom

A teljes szöveg eléréséhez kattintson a kívánt fejezetcímekre!
A kiadó kérése szerint a teljes szöveg csökkentett felbontásban érhető el.

 BORÍTÓ, CÍMLAP, KOLOFON, TARTALOMJEGYZÉK (0.9 MB)
1.
 JELMAGYARÁZAT (0.1 MB)
2-3.
 EURÓPA FELSZÍNE (0.6 MB)
4-5.
 A KÁRPÁT-MEDENCE FELSZÍNE (0.7 MB)
6-7.
 MAGYARORSZÁG FELSZÍNE (0.6 MB)
8-9.
 MAGYARORSZÁG ÉSZAKNYUGATI RÉSZE (0.8 MB)
10-11.
 MAGYARORSZÁG DÉLNYUGATI RÉSZE (0.8 MB)
12-13.
 MAGYARORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZE (0.8 MB)
14-15.
 MAGYARORSZÁG DÉLKELETI RÉSZE (0.7 MB)
16.
 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE (0.3 MB)
17.
 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE (ŰRFELVÉTEL) (0.3 MB)
18.
 A BALATON ÉS KÖRNYÉKE (0.3 MB)
19.
 A BALATON ÉS KÖRNYÉKE (ŰRFELVÉTEL) (0.3 MB)
 FÖLDTAN (1 MB)
20-21.
  A Kárpát-medence földtani szerkezete
22-23.
  Magyarország földtana
A KÁRPÁT-MEDENCE NEOGÉN ŐSFÖLDRAJZI TÉRKÉPEI (0.2 MB)
24.
  Közép- és Kelet-Európa ősföldrajzi képe a miocén idején
  Alsó miocén
  Középső miocén
  Felső miocén
MAGYARORSZÁG VÍZHÁLÓZATÁNAK KIALAKULÁSA (0.2 MB)
25.
  Felső pliocén
  Alsó pleisztocén
  Felső pleisztocén
  Holocén
GEOMORFOLÓGIA (0.6 MB)
26.
  A Balaton és környékének geomorfológiai térképe
27.
  Budapest geomorfológiai térképe (részlet)
  A Nagy-fennsík geomorfológiai térképe (részlet a Bükk-hegységből)
28.
 EURÓPAI JELLEGZETES IDŐJÁRÁSI HELYZETEK (0.3 MB)
A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATA (1.2 MB)
29.
  Januári átlagos légnyomás és szélirány gyakoriság
  Júliusi átlagos légnyomás és szélirány gyakoriság
30.
  Januári átlagos középhőmérséklet
  Júliusi átlagos középhőmérséklet
31.
  Évi átlagos középhőmérséklet
  A napfénytartam évi átlagos összege
32.
  A téli félév átlagos csapadékösszege
  A nyári félév átlagos csapadékösszege
33.
  A csapadék évi átlagos összege
  A gyermekláncfű virágzásának átlagos kezdete
  Az orgona virágzásának átlagos kezdete
  A fehér akác virágzásának átlagos kezdete
  Az őszi búza kalászhányásának átlagos kezdete
VÍZFÖLDRAJZ (1.6 MB)
34-35.
  A Duna vízgyűjtő területe
36.
  A Kárpát-medence az árvízmentesítés előtt
  Ár és belvízvédelem
37.
  Réteg- és karsztvízkészletek
  A tenyészidőszak átlagos talajvízállása
38.
  Magyarország ásvány- és hévizei
39.
  A Dunántúli-középhegység karsztvízszintjének változásai
  A „Budai termális vonal” hévizei
TALAJFÖLDRAJZ (0.6 MB)
40.
  Magyarország genetikai talajtérképe
41.
  FAO-talajtérkép
  Talajpusztulás
A KÁRPÁT-MEDENCE NÖVÉNY- ÉS ÁLLATFÖLDRAJZA (0.6 MB)
42.
  Természetes növényzet
43.
  Florisztikai-növényföldrajzi beosztás
  Állatföldrajzi beosztás
44-45.
 MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI TÁJAINAK RENDSZERTANI BEOSZTÁSA (0.6 MB)
46-47.
 TERMÉSZETVÉDELEM (0.5 MB)
 KÖRNYEZETI ÁLLAPOT (1 MB)
48.
  Közüzemi ivóvízellátás, 1997
  Közüzemi szennyvízelvezetés, 1997
49.
  Felszíni vizeink minősége
  A levegő minősége
50.
  A főbb légszennyező anyagok összesített emissziói, 1995
  A közúti gépjárművek jelentősebb emissziói, 1995
51.
  Környezetföldtan
  A keletkezett veszélyes hulladék mennyisége, 1995
KÖZIGAZGATÁSI VÁLTOZÁSOK (1.2 MB)
52.
  Magyarország közigazgatása, 1914
  Magyarország közigazgatása, 1938
53.
  Magyarország közigazgatása, 1941
  Magyaroszág közigazgatása, 1950-1989
54-55.
  Magyarország közigazgatása, 1990. I. 1.-1999. VII. 1.
NÉPESSÉG (3.3 MB)
56.
  Népsűrűség, 1784-1787
  Népsűrűség, 1870
  Népsűrűség, 1900
  Népsűrűség, 1949
  Népsűrűség, 1997
57.
  Élveszületés, 1997
  Halálozás, 1997
  Csecsemőhalandóság, 1997
  Természetes szaporodás, fogyás, 1997
58.
  A népesség nem és korcsoportok szerint, 1960, 1990 (korfa)
59.
  A népesség kormegoszlása, 1997
     0-14 évesek aránya
     15-39 évesek aránya
     40-59 évesek aránya
     60 év felettiek aránya
60.
  A települések lélekszámának változása, 1870-1980
  A települések lélekszámának változása, 1949-1970
61.
  A települések lélekszámának változása, 1970-1980
  A települések lélekszámának változása, 1980-1990
62.
  A településsűrűség és nagyság, 1997
  A népesség megoszlása a települések jogállása szerint, 1997
63.
  A városi népesség aránya, 1998
  A külterületi népesség aránya, 1990
64.
  Öngyilkosságok, 1970-1986
  Vándorlási különbözet, 1990-1997
65.
  A városok vándorlási különbözete, 1997
  A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok, 1996
66.
  A Kárpát-medence etnikai térképe
67.
  Magyar néprajzi tájak és csoportok a Kárpát-medencében
68.
  A népesség megoszlása anyanyelv szerint
69.
  A roma népesség
  A Kárpát-medence vallásai
OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS (0.4 MB)
70.
  Az általános iskolát be nem fejezett népesség aránya, 1990
  A felsőfokú végzettségű népesség aránya, 1990
71.
  A felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, 1997
  Könyvtárak és könyvgyűjtemények, 1997
FOGLALKOZTATOTTSÁG (0.4 MB)
72.
  Az aktív népesség aránya, 1990
  Az alkalmazásban állók gazdasági ág szerint, 1997
73.
  Munkanélküliség 1993. június
  Munkanélküliség 1998. június
MEZŐGAZDASÁG (1 MB)
74.
  Földhasznosítás
75.
  A növénytermesztés területi típusai
  Az állattenyésztés területi típusai
76.
  A mezőgazdasági termelés típusai, 1984
  A mezőgazdasági termelés típusai, 1994
77.
  Mezőgazdasági vállalkozások, 1997
  Szőlő- és bortermelés, 1997
  A szarvasmarha-állomány változása, 1986-1997
  A sertésállomány változása, 1986-1997
  Élelmiszeripar, ital- és dohánytermékgyártás, 1997
ENERGIAGAZDASÁG (0.5 MB)
78.
  Energiahordozó ásványi nyersanyagok előfordulása és bányászata
  A földgáz-, kőolaj- és kőolajtermék-vezetékek rendszere
79.
  A villamosenergia-rendszer hálózata és a főbb erőművek
BÁNYÁSZAT, IPAR (1.2 MB)
80.
  Ércek és nem fémes ásványi nyersanyagok előfordulása és bányászata
  Az ipar területi szerkezete
81.
  Az iparban alkalmazásban állók, 1990-1997
  Az ipar telephelyei, 1997
82.
  Az ipar tárgyi eszközei, 1997
  Az ipari termelés eredménye, 1997
83.
  Kohászat, fémfeldolgozás, 1997
  Gépipar, 1997
84.
  Vegyipar, 1997
  Építőanyag- és kerámiaipar, 1997
85.
  Fa-, papír és nyomdaipar, 1997
  Textil-, ruházati és bőripar, 1997
KÖZLEKEDÉS (0.3 MB)
86.
  Vasúthálózat, 1998
  A vasutak forgalma, 1996
87.
  Úthálózat, 1998
  Az úthálózat forgalma, 1996
88.
  Vízi utak
  Légi közlekedés
TÁVKÖZLÉS (0.2 MB)
89.
  Rádióműsor-ellátottság, 1998
  televízióműsor-ellátottság, 1998
TÁVKÖZLÉS, ENERGIAFOGYASZTÁS, LAKÁSELLÁTOTTSÁG (0.7 MB)
90.
  Telefonellátottság, távközlési gerinchálózat
  Villamosenergia-fogyasztás, 1997
91.
  Lakásépítés, lakásállomány, 1990-1997
  Lakásépítés, 1997
92.
  Vezetékes gázt fogyasztó háztartások, 1997
  A lakások felszereltsége, 1990
EGÉSZSÉGÜGY (0.2 MB)
93.
  Orvosellátottság, 1997
  Kórházi ágyak, 1997
IDEGENFORGALOM (0.5 MB)
94.
  Az idegenforgalom vonzásadottságai
95.
  Üdülési tájegységek és körzetek
  Vendégéjszakák
TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ (1 MB)
96.
  Falusi településalaprajz-típusok
97.
  Városi településalaprajz-típusok
98.
  A budapesti agglomeráció
     A budapesti agglomeráció változása
     A budapesti agglomeráció vándorlási különbözete 1990-1996
     A budapestiek által épített lakások aránya Budapest környékén
99.
  Budapest társadalmi szerkezete
     Városi övezetek és típusok, a lakónépesség változása, 1970-1990
     Népsűrűség, 1990
     A felsőfokú végzettségűek aránya, 1990
     Az egyszobás lakások aránya, 1990
     A három- és többszobás lakások aránya, 1990
     A fürdőszobával ellátott lakások aránya, 1990
BEFEKTETÉS, BANKHÁLÓZAT (0.5 MB)
100.
  A befektetett külföldi tőke megyénkénti eloszlása, 1997
  Bankhálózat
101.
  Ipari parkok
  Vállalkozási övezetek, zöldmezős beruházások
102.
 MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK, 1997 (0.3 MB)
102.
 AZ EGY FŐRE JUTÓ BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP), 1996
103.
 ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK, 1990, 1994, 1998 (0.3 MB)
 A MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK (0.3 MB)
104.
  A katolikus egyházmegyék
  A református egyházkerületek
  Az evangélikus egyházkerületek
  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
AZ EURÓPAI UNIÓ (0.3 MB)
105
  Az Európai Unió
  Regionális különbségek az Európai Unióban
106-107.
 MAGYARORSZÁG DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAI (0.5 MB)
108-112.
 KISTÉRSÉGEK RENDSZERE (0.8 MB)
113-132.
 NÉVMUTATÓ (5.6 MB)