Magyarország Nemzeti Atlasza

1. Állam és nemzet
4. Gazdaság

Magyarország Nemzeti Atlasza - Előzmények

Radó Sándor (főszerk.): Magyarország Nemzeti Atlasza (1967)

Az első, kifejezetten nemzeti atlasz nevet viselő magyar térképgyűjtemény munkálatai 1959-ben kezdődtek meg a Nemzetközi Földrajzi Unió Nemzeti Atlaszok Bizottságának ajánlásai alapján, Radó Sándor főszerkesztő irányításával. A 29 x 40,6 cm-es méretű, 112 oldalas mű az MTA (főleg annak Földrajzi Bizottsága) tudományos és a Kartográfiai Vállalat térképészeti közreműködésével 1967-ben jelent meg a „ gazdaságvezetés és tervezés munkájának” segítése és az általános honismereti tájékoztatás céljával. Ennek megfelelően a Magyar Népköztársaság vörös kötésű, első „térképes személyigazolványának” 280 (túlnyomórészt 1:1–2 milliós méretarányú, színes) térképe közül közel 60% a szocialista népgazdaság állapotát, harmada a természeti környezetet mutatta be, míg alig több mint tizede szólt magáról a társadalomról (főként a népességről és a településekről).

Könyvismertetés 1.: Bernát Tivadar - Lackó László: Magyarország Nemzeti Atlaszáról. Megjelent: Földrajzi Közlemények 93/2. 151-161. (1969) (PDF, ~3.8 MB)

Könyvismertetés 2.: Sziládi József: Magyarország Nemzeti Atlasza. Megjelent: Geodézia és Kartográfia 19/5. 364-367. (1967) (PDF, ~2 MB)

Tartalom

A teljes szöveg eléréséhez kattintson a kívánt fejezetcímekre!

 
1.
 ELŐZÉK, ELŐSZÓ, TARTALOMJEGYZÉK (9.8 MB)
5.
6.
 
Földmágnesség I. - Földmágnesség II. - Földmágnesség III. - Földrengések epicentrumai 1880-1956 - Földmágnesség IV.
7.
  Az Alpok, Kárpátok és a Balkán-hegység hegységszekezeti térképe
8.
  Hegységszerkezet és jelentősebb kutatófúrások
9.
  Ősföldrajz: Felső Perm, Alsó Triász, Felső Triász, Alsó Jura, Középső Jura, Alsó Kréta, Alsó Kréta, Középső Kréta, Felső Kréta, Alsó Eocén, Felső Eocén, Alsó Oligocén, Felső Oligocén, Alsó Miocén, Középső Miocén, Középső Miocén, Középső Pliocén
10-11.
  Földtan
12.
  Hasznosítható ásványkincsek I.
13.
  Hasznosítható ásványkincsek II.
14-15.
  Domborzat és vízrajz
16-17.
  Geomorfológiai tájtípusok
18-19.
  Geomorfológia
20.
  Reliefenergia
21.
22.
  Éghajlat: Januári középhőmérséklet - Árpilisi középhőmérséklet - Júliusi középhőmérséklet - Októberi középhőmérséklet - A tenyészidőszak középhőmérséklete április-szeptember - Évi középhőmérséklet - Átlagos évi legmagasabb hőmérséklet - Átlagos évi legalacsonyabb hőmérséklet - Az első őszi fagy átlagos határnapja - A téli napok átlagos száma - Az utolsó tavaszi fagy átlagos határnapja - A nyári napok átlagos évi száma
23.
  Éghajlat: A cspadék összege januárban - A csapadék összege áprilisban - A csapadék összege júliusban - A csapadék összege októberben - Évi csapadékeloszlás - 25%-os valószínűségű csapadékösszeg határértéke a tenyészidőszakban - 50%-os valószínűségű csapadékösszeg határértéke a tenyészidőszakban - 75%-os valószínűségű csapadékösszeg határértéke a tenyészidőszakban - Az 1 mm vagy annál nagyobb csapadékú napok átlagos évi száma - A 20 mm vagy annál nagyobb csapadékú napok átlagos száma - Havas napok átlagos évi száma - Az 50 mm vagy annál nagyobb csapadékú napok száma 50 év alatt.
24.
  Éghajlat: A páranyomás januárban - A 14 órai nedvesség januárban - A páranyomás júliusban - A 14 órai nedvesség júliusban - A napsütés évi összege - A felhőzet évi átlaga - A 10%-ot meghaladó középhőmérsékletű napok száma - Évi evapotranspiráció - A szélirányok gyakorisága és a tengerszinti légnyomás januárban - A szélirányok gyakorisága és a tengerszinti légnyomás áprilisban - A szélirányok gyakorisága és a tengerszinti légnyomás júliusban - A szélirányok gyakorisága és a tengerszinti légnyomás októberben
25.
  Éghajlat: Éghajlati körzetek, - A mogyoró virágzásának kezdete - Az akác virágzásának kezdete 1925-1940 - A búza virágzásának kezdete 1949-1954, A kukorica virágzásának kezdete 1948-1954
26.
   A Kárpát-medence vízrajza a folyószabályozások előtt - A fajlagos vízszállítás sokévi átlaga
27.
 
Vízföldtani tájegységek - Ásvány- és gyógyvizek
28.
   A felszíni vizek vizföldrajzi térképe - A Duna és a Tisza magyarországi szakaszának fontosabb adatai
29.
   Feszíni vizeink szennyezettsége - Talajvízállás
30.
  Egyes jelentős fafajok elterjedése - A növénytakaró klímazonális térképe - Florisztikai-növényföldrajzi beosztás
31.
   A rekonstruált természetes növénytakaró
32.
   Magyarország és a környező területek állatföldrajzi beosztása
33.
   Talajpusztulás
34-35.
  Genetikai talajtérkép
36.
  Természeti tájak
37.
  NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS (44.1 MB)
38-39.
  Népsűrűség és a népesség területi megoszlása 1960. I. 1.
40.
  A Föld országainak magyar lakossága
41.
  Anyanyelv 1920. XII. 31. - Anyanyelv 1960. I. 1.
42.
  A népesség növekedése 1900-1960 - A népesség megoszlása a keresők és az eltartottak kora és neme szerint
43.
  A külterületi népesség aránya és eloszlása 1960. I. 1.
44.
  A munkaerőmérleg 1960 - A lakosság foglalkozása az 1960. évi népszámlálás szerint
45.
  Településtípusok
46-47.
  A népesség foglakozás szerinti megoszlása településenként 1960. I. 1.
48.
  Születés 1964 - Halálozás 1964 - Természetes szaporodás 1964 - Tényleges szaporodás 1964 - A városi népesség alakulása 1949-1965
49.
 MEZŐGAZDASÁG (49 MB)
50.
  Földreform I - Földreform II. - Földbirtokmegoszlás 1935 - Földbirtokmegoszlás 1948 - Állami gazdaságok 1966. I. 1.
51.
  Művelési ágak: Szántó - Rét - Szőlő - Kert - Gyümölcsös - Legelő - Nádas - Erdő
52.
  Traktorállomány és népsűrűség 1962-ben - Traktoreke - Traktorvontatású aratógép - Arató-cséplőgép - Cséplőgép
53.
  Öntözés, halászati vízhasznosítás - Műtrágya-felhasználás 1964
54-55.
  Földhasznosítás
56.
  Növénytermesztés: Búza - Rozs - Rizs
57.
  Növénytermesztés: Őszi árpa - Zab - Kukorica
58.
  Növénytermesztés: Tavaszi árpa - Cukorrépa - Rostkender
59.
  Növénytermesztés: Rostlen - Dohány - Napraforgó
60.
  Növénytermesztés: Repce - Olajlen - Burgonya
61.
  Növénytermesztés: Lucerna - Vöröshere - Csalamádé és silókukorica
62.
  Növénytermesztés: Takarmányrépa - Nedvestakarmány - Lucernamag - Kapáslucernamag - Vörösheremag - Zöldpaprika - Paradicsom - Vöröshagyma
63.
  A bortermő területek 1964 - Szőlőterület alakulása 1935-1964 - Szőlőtermelés megoszlása 1964 - Szőlőtermésátlag 1964 - Bortermés 1964
64.
  Gyümölcsfaállomány 1959 - Árugyümölcsösök összes faállománya - Árugyümölcsösök termőfa-állománya - Almafa - Körtefa
65.
  Bisrfa - Cseresznyefa - Meggyfa - Szilvafa - Kajszibarackfa - Őszibarackfa - Mandulafa - Diófa
66.
  Erdő 1965
67.
  Tölgy - Cser - Bükk - Gyertyán - Nyár - Akác - Fenyő - Nagyvadak elterjedési területe
68.
  Állatállomány - Szarvasmarha - Tehén - Sertés - Ló
69.
  Juh - Tyúk - Kacsa - Liba - Pulyka - Méh - Állategészségüg I:i orvosi ellátottság - Állategészségügy II.: intézmények
70.
  A növényi és állati termékek összes felvásárlása forintértékben 1963 - Búza - Rozs - Rizs - Burgonya
71.
  Cukorrépa - Dohány - Vöröshagyma, káposzta, paradicsom - Szőlő, bor, Vágósertés, vágómarha - Baromfi - Tojás - Tej
72.
  A termelőszövetkezetek szántóterületének átlagos minősége 1964
73.
 IPAR (38.6 MB)
74-75.
  Szocialista ipar I. Főbb adatok 1963
76.
  Szocialista ipar II. 1963
77.
  Szocialista ipar III. A foglalkoztatottak aránya és a társadalmi szektoronkénti megoszlása 1963
78-79.
  Szocialista ipar IV.
80.
  Szénbányászat és szénfeldolgozás 1963 - Villamosenergia ipar, erőművek és távvezetékek 1963
81.
  Kőolajipar, olaj- és földgázbányászat, feldolgozás, olaj- és gázvezetékek 1963
82.
  Vas-, acél- és színesfémgyártás 1963 - Gépgyártás és fémtömegcikk-ipar 1963
83
  Közlekedési eszközök gyártása 1963 - Műszer-, híradás és vákuumtechnikai ipar 1963
84.
  Vegyipar 1963 - Építőanyagipar I. 1963
85.
  Építőanyagipar II. 1963 - Építőanyagipar III. 1963
86.
  Faipar I. 1963 - Faipar II. 1963
87.
  Papír- és nyomdaipar 1963 - Bőripar 1963
88.
  Textilipar I. 1963 - Textilipar II. 1963
89.
  Élelmiszeripar I. 1963 - Élelmiszeripar II. 1963
90.
  Élelmiszeripar III. 1963 - Élelmiszeripar IV. 1963
91.
  Élelmiszeripar V. 1963 - Élelmiszeripar VI. 1963
92.
  Az iparban foglalkoztatottak száma 1945 előtt - Állami iparban foglalkoztatottak számának növekedése 1945-1965 között
93.
 KÖZLEKEDÉS, HÍRKÖZLÉS (23.9 MB)
94-95.
  Közlekedési hálózat
96.
  A közúthálózat forgalmi terhelése az áthaladó jűrművek száma alapján 1963 - A közúthálózat forgalmi terhelése az áthaladó járművek súlya alapján 1963
97.
  A személyvonat forgalom 1965 - Hajózóutak 1966
98.
  Rádió, televízió 1966 - Napilapok 1966
99.
 KISKERESKEDELEM, IDEGENFORGALOM, KÜLKERESKEDELEM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK (30.5 MB)
100.
  A bolti élelmiszerforgalom területi eloszlása 1964 - A ruházati forgalom területi eloszlása 1964 - A vegyesiparcikk-forgalom területi eloszlása 1964
101.
  A vendéglátóipar forgalmának területi eloszlása 1964 - A kiskereskedelmi forgalom területi eloszlása 1964 - A bolti eladóterület területi eloszlása 1964
102.
  Idegenforgalmi szálláshelyek 1964
103.
  Külkereskedelem 1965
104.
  Diplomáciai kapcsolataink 1966. III. 1.
105.
 KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (35.1 MB)
106.
  A középfokú oktatás és végzettség - Felsőfokú oktatás és végzettség
107.
  Rádió-előfizetők 1964 - Televízió-előfizetők 1964 - Könyvkölcsönzés (tanácsi könyvtárak) 1964 - Filmszínházak látogatottsága 1964 - Színházak befogadóképessége és látogatottsága 1964
108.
  Egészségügy I. Körzetorvos ellátás 1965 - Egészségügy II. Kórházi ágy 1964 - Bölcsőde 1965 - Óvoda 1965 - Lakásviszonyok I. Lakás 1960 - Lakásviszonyok II. Lakószoba 1960 - Közművesítés I. Vízvezeték 1960 - Közművesítés II. Fürdőszoba 1960
109.
  Természetvédelem, műemlékek, régészet, fürdők
110-111.
  Ipar és mezőgazdaság
112.
  Államigazgatás 1966. III. 31.
   MELLÉKLET: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÁLLAMIGAZGATÁSI TÉRKÉPE 1 : 500 000